แพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลของกรมประมงที่รองรับการจัดการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิด (Open Data)


ศูนย์กลางข้อมูลของกรมประมง ที่ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นการบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำเป็นบัญชีข้อมูลภาครัฐ เสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล ช่วยในการรวบรวมข้อมูลของกรมประมงในรูปแบบดิจิทัล ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลต้นทางของหน่วยงาน และมีการจัดจำแนกหมวดหมู่ของชุดข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูล สืบค้นข้อมูล และง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าด้านกรมประมงได้ นำไปสู่การขับเคลื่อนการไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Goverment) และรัฐบาลที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล