• ปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้ำ 790 total views 86 recent views

    ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจากการทำการประมงทะเล และ การทำการประมงน้ำจืด จำแนกตาม ประเภทการทำประมง เครื่องมือ พื้นที่ทำการประมง และรายชนิดสัตว์น้ำ รายจังหวัด...
    7.กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 2 เมษายน 2567