• รายการชนิดปลาสวยงาม 4531 total views 111 recent views

  ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • รายการพรรณไม้น้ำ 1958 total views 82 recent views

  พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • สัตว์น้ำของไทย 3670 total views 93 recent views

  จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ กุ้งน้ำจืด กุ้งชายฝั่ง กุ้งทะเล กุ้งจัดการ หอยน้ำจืด หอยชายฝั่ง หอยทะเล หอยจัดการ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 949 total views 224 recent views

  ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 กรกฎาคม 2567
 • รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง 1752 total views 70 recent views

  รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 กรกฎาคม 2567
 • รายการผลิตภัณฑ์ 2734 total views 79 recent views

  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).