• ข้อมูลพรรณไม้น้ำ 1376 total views 40 recent views

  พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลประเภทสินค้าประมง 6594 total views 182 recent views

  การนำเข้า การส่งออกประเภทสินค้าประมง ของไทย จากกรมศุลกากร
  7.กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 1 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลชนิดปลาสวยงาม 3789 total views 54 recent views

  ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2052 total views 69 recent views

  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย 2930 total views 102 recent views

  จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ กุ้งน้ำจืด กุ้งชายฝั่ง กุ้งทะเล กุ้งจัดการ หอยน้ำจืด หอยชายฝั่ง หอยทะเล หอยจัดการ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • โครงสร้างกรมประมง 106 total views 20 recent views

  ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง
  11.กองบริหารทรัพยากรบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2567
 • ข้อมูลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1828 total views 15 recent views

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป
  16.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20 กุมภาพันธ์ 2567