ข้อมูลแหล่งการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลปะการังเทียม

จำนวนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง โดยแยกเป็น รายจังหวัด แยกปีที่จัดสร้าง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
* อีเมลผู้ติดต่อ fgi.marine@fisheries.go.th
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
- เพื่อนำไปพิจารณานโยบายการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล - เพื่อประชาสัมพันธ์พิกัดการจัดสร้าง -เพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา รายงานผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www4.fisheries.go.th/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 เมษายน 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 มิถุนายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 10 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 มิถุนายน 2567