ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล

ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (กก./ชม.) จากการสำรวจด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ โดยเรือสำรวจประมงของกรมประมง รายงานผลแยกตามฝั่งทะเลและในน่านน้ำไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
* อีเมลผู้ติดต่อ fgi.marine@fisheries.go.th
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
'- เพื่อประเมินผลปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในน่านน้ำไทย - เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
* แหล่งที่มา การสำรวจทางทะเล ด้วยเรือสำรวจประมงทะเลของกรมประมง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www4.fisheries.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มิถุนายน 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2559
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
จังหวัด ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) กิโลกรัม/ชั่วโมง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 10 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567