โครงสร้างกรมประมง

ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
* อีเมลผู้ติดต่อ manpower.m@personnel.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานข้อมูลโครงสร้างกรมประมงจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 กองบริหารทรััพยากรบุคคล
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://www.oic.go.th/infocenter5/591/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 15 สิงหาคม 2554
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 กรกฎาคม 2567