ข้อมูลเรือประมงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

ข้อมูลเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง แยกตามพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
* อีเมลผู้ติดต่อ fgi.marine@fisheries.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
* แหล่งที่มา ตรวจสอบประเมินเรือประมงเพื่อรับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www4.fisheries.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 18 เมษายน 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567