• ข้อมูลชนิดปลาสวยงาม 3226 total views 133 recent views

  ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 ธันวาคม 2566
 • ข้อมูลพรรณไม้น้ำ 1029 total views 83 recent views

  พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 ธันวาคม 2566
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1656 total views 62 recent views

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงและนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ, pro_d
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 ธันวาคม 2566
 • โครงสร้างกรมประมง 28 total views 7 recent views

  ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง
  11.กองบริหารทรัพยากรบุคคล 6 ธันวาคม 2566
 • ข้อมูลประเภทสินค้าประมง 5400 total views 261 recent views

  การนำเข้า การส่งออกประเภทสินค้าประมง ของไทย จากกรมศุลกากร
  7.กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 1 ธันวาคม 2566
 • ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง 2423 total views 106 recent views

  ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...
  3.กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2566
 • ข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงชายฝั่งของกรมประมง 1532 total views 46 recent views

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงเป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป...
  16.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 10 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).