ทั่วไป

  • ชุดข้อมูลระเบียน (Record) ที่จากระบบ ฐานข้อมูลทะเบียนหรือจากการ บริหารงานของหน่วยงาน รวมทั้ง Transaction Data

-ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย คือ ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผย เช่น ข้อมูลแผนงาน โครงการ สัญญาสัมปทาน

  • ข้อมูลตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ คือ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามหน้าที่ ภารกิจหรือนโยบาย เช่น ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ