• งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 2112 total views 72 recent views

    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป
    16.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6 มีนาคม 2567