• รายการพรรณไม้น้ำ 1511 total views 27 recent views

  พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 เมษายน 2567
 • รายการชนิดปลาสวยงาม 3975 total views 29 recent views

  ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 เมษายน 2567
 • รายการผลิตภัณฑ์ 2235 total views 55 recent views

  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 มีนาคม 2567
 • สัตว์น้ำของไทย 3160 total views 65 recent views

  จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ กุ้งน้ำจืด กุ้งชายฝั่ง กุ้งทะเล กุ้งจัดการ หอยน้ำจืด หอยชายฝั่ง หอยทะเล หอยจัดการ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 มีนาคม 2567
 • รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง 1554 total views 3 recent views

  รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 306 total views 16 recent views

  ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 กุมภาพันธ์ 2567