พบ 7 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลปลาสวยงาม 50 recent views

  ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลพรรณไม้น้ำ 30 recent views

  พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลประเภทสินค้าประมง 69 recent views

  ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
  7.กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 26 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลเครื่องมือประมง 12 recent views

  เครื่องมือประมง ที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำหมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ที่ช่วยในการดักจับทรัพยากรสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทรัพยากรสัตว์ทะเลของไทย...
  6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 11 มกราคม 2566
 • ข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงชายฝั่งของกรมประมง 55 recent views

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงเป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป...
  16.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 10 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 46 recent views

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงและนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ, pro_d
  7.กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 10 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง 52 recent views

  ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...
  3.กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 10 มิถุนายน 2565